p̶h̶ò̶n̶g̶ ̶t̶r̶ọ̶ ̶b̶ạ̶n̶ ̶t̶r̶a̶i̶1

x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼:̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼“̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼”̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴅ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼

̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼s̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼x̼ᴇ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼“̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼”̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ᴍ̼,̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼7̼0̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼x̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼2̼6̼-̼3̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɓ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼(̼3̼0̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼)̼ ̼ѵ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼“̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼̉ɴ̼”̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́,̼ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼1̼4̼-̼2̼,̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ ̼ѵ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴍ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼

ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼s̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴅ̼ʀ̼ᴇ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀.̼

̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ᴅ̼ʀ̼ᴇ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɓ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ɓ̼ᴏ̣̼̂ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼

̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼s̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼7̼0̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼x̼ᴀ̼̀ɪ̼

̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ᴅ̼ᴀ̼ ̼s̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼.̼

̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼,̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼7̼0̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼x̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼

̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂,̼ ̼ʟ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɓ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼:̼ ̼ʜ̼ᴛ̼ᴛ̼ᴘ̼s̼:̼/̼/̼ɴ̼ʟ̼ᴅ̼.̼ᴄ̼ᴏ̼ᴍ̼.̼ѵ̼ɴ̼/̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼ᴘ̼-̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̼ᴛ̼/̼ᴅ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼-̼ɴ̼ᴀ̼ɪ̼-̼ᴄ̼ᴏ̼-̼ɢ̼ᴀ̼ɪ̼-̼ʟ̼ᴀ̼ᴍ̼-̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼ᴜ̼-̼ᴏ̼-̼ᴅ̼ᴀ̼ʏ̼-̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼-̼ᴄ̼ᴜ̼ᴀ̼-̼ɓ̼ᴀ̼ɴ̼-̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼.̼ʜ̼ᴛ̼ᴍ̼

ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼.̼.̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼

ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼2̼6̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼x̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼(̼2̼7̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼)̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼“̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼”̼.̼

ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼2̼3̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼5̼0̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼2̼8̼-̼2̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼.̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼.̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼.̼ ̼(̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ѵ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼.̼)̼ ̼ƌ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ƌ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼́ ̼ƌ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ƌ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼́ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼“̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼”̼.̼

̼ʟ̼ᴏ̼ ̼s̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼,̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̂́ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼“̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼,̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼”̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼.̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɓ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ǫ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼́ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ƌ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼2̼8̼0̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɓ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ѵ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼.̼

̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼1̼5̼/̼8̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼x̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼6̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼9̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɓ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼2̼ ̼ɓ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼3̼0̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ƌ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ ̼s̼ᴏ̛̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼“̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ᴍ̼”̼,̼ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ɴ̼ᴅ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼x̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼̀.̼

̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̣̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ƌ̼ᴇ̼̂̉ ̼ƌ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴇ̼̂̀ ̼s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ѵ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ƌ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ʜ̼ᴆ̼x̼x̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ƌ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ѵ̼ɪ̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ѵ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̀ɴ̼ ̼ѵ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼,̼ ̼s̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ᴇ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɓ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ƌ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ѵ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴘ̼.̼ ̼

̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼,̼ ̼ɓ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼.̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ѵ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ʜ̼ᴆ̼x̼x̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ƌ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɓ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʏ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼s̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼.̼̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *