H̵ồ̵ ̵V̵ă̵n̵ ̵C̵ư̵ờ̵n̵g̵ 1

<𝗱𝗶𝘃 𝗶𝗱=”𝗿𝗲𝗮𝗱𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆-𝗽𝗮𝗴𝗲-𝟭” 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀=”𝗽𝗮𝗴𝗲”>
<𝗱𝗶𝘃>𝗞𝗲̂̉ 𝘁𝘂̛̀ 𝗸𝗵𝗶 𝘃𝗲̂̀ đ𝗮̂̀𝘂 𝗾𝘂𝗮̂𝗻 𝗰𝗵𝗼 𝗱𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗮 𝗡𝗴𝗼̣𝗰 𝗦𝗼̛𝗻, 𝗛𝗼̂̀ 𝗩𝗮̆𝗻 𝗖𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮𝘆 đ𝗼̂̉𝗶 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗮̉ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗰𝗮 𝗵𝗮́𝘁 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 đ𝗮́𝗽 𝘂̛́𝗻𝗴 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗸𝘆̀ 𝘃𝗼̣𝗻𝗴.
<𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲 𝗶𝗱=”𝗵𝗼𝗺𝗲-𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲”><𝗶𝗺𝗴 𝗶𝗱=”𝗵𝗼𝗺𝗲-𝗶𝗺𝗴” 𝘀𝗿𝗰=”𝗵𝘁𝘁𝗽𝘀://𝗰𝗱𝗻.𝘅𝗮𝗹𝘂𝗮𝗻𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺/𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲𝘀/𝗻𝗲𝘄𝘀/𝗜𝗺𝗮𝗴𝗲/𝟮𝟬𝟮𝟮/𝟬𝟰/𝟬𝟰/𝟰𝟲𝟮𝟰𝗮𝟲𝗱𝗱𝟵𝗱𝟯𝟳𝗲𝗮.𝗶𝗺𝗴.𝗷𝗽𝗴” 𝗮𝗹𝘁=”𝗖𝗮̂̀𝗺 𝟭 𝘁𝘆̉ 𝗿𝗼̛̀𝗶 𝗸𝗵𝗼̉𝗶 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗺𝗲̣ 𝗡𝗵𝘂𝗻𝗴, 𝗛𝗼̂̀ 𝗩𝗮̆𝗻 𝗖𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗰𝗮̀𝗻𝗴 “𝘁𝗵𝘂̣𝘁 𝗹𝘂̀𝗶”: 𝗧𝗵𝗮̂̀𝘆 𝗡𝗴𝗼̣𝗰 𝗦𝗼̛𝗻 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝘂̛́𝘂 𝗻𝗼̂̉𝗶” 𝘄𝗶𝗱𝘁𝗵=”𝟰𝟴𝟬” 𝗵𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁=”𝟯𝟬𝟬” /></𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗲>
𝗖𝗮̂̀𝗺 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗿𝗮 𝗸𝗵𝗼̉𝗶 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗺𝗲̣ 𝗻𝘂𝗼̂𝗶 𝗣𝗵𝗶 𝗡𝗵𝘂𝗻𝗴, 𝗛𝗼̂̀ 𝗩𝗮̆𝗻 𝗖𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 đ𝗶 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗱𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝘀𝘂̛̣ 𝗵𝗮̣̂𝘂 𝘁𝗵𝘂𝗮̂̃𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗱𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗮 𝗡𝗴𝗼̣𝗰 𝗦𝗼̛𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗯𝗮̂̀𝘂 𝗧𝗵𝘂̣𝘆. 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶̉ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘁𝗮̣𝗼 đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗰𝗵𝗮̣𝘆 𝘀𝗵𝗼𝘄, 𝗛𝗼̂̀ 𝗩𝗮̆𝗻 𝗖𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗼̀𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘁𝗵𝗮̂̀𝘆 𝗦𝗼̛𝗻 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗱𝗮̣𝘆 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗸𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗰𝗼̛ 𝗯𝗮̉𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗻𝗴𝗵𝗲̂̀ 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽. 𝗗𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗮 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝘁𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗯𝗼̂́ đ𝗮̃ 𝗿𝗲̀𝗻 𝗰𝗵𝗼 𝗛𝗼̂̀ 𝗩𝗮̆𝗻 𝗖𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗼̛̉ 𝘁𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗼̣𝗰 𝘀𝗮́𝗻𝗴, đ𝗮̣𝘁 đ𝗼̣̂ 𝗰𝗵𝗶́𝗻 𝗰𝗮̉ 𝘃𝗲̂̀ 𝗽𝗵𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗱𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗹𝗮̂̃𝗻 𝗸𝗵𝗮̉ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗰𝗮 𝗵𝗮́𝘁.<𝗶𝗺𝗴 𝘀𝗿𝗰=”𝗵𝘁𝘁𝗽𝘀://𝗰𝗱𝗻.𝘅𝗮𝗹𝘂𝗮𝗻𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺/𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲𝘀/𝗻𝗲𝘄𝘀/𝗜𝗺𝗮𝗴𝗲/𝟮𝟬𝟮𝟮/𝟬𝟰/𝟬𝟰/𝗰𝟰𝘁𝟭𝟯_𝗵𝗼-𝘃𝗮𝗻-𝗰𝘂𝗼𝗻𝗴-𝗰𝗼𝗽𝘆-𝟭𝟲𝟯𝟰𝟰𝟰𝟯𝟯𝟬𝟯𝟰𝟵𝟭𝟭𝟴𝟭𝟯𝟭𝟵𝟵𝟭𝟱𝟭.𝗷𝗽𝗴” 𝗮𝗹𝘁=”” 𝘄𝗶𝗱𝘁𝗵=”𝟲𝟬𝟬” 𝗵𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁=”𝟯𝟳𝟯” />𝗧𝗵𝗲̂́ 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗰𝗹𝗶𝗽 𝗺𝗼̛́𝗶 đ𝗮̂𝘆 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗧𝗶𝗸𝗧𝗼𝗸 𝗸𝗵𝗶𝗲̂́𝗻 𝗸𝗵𝗮́𝗻 𝗴𝗶𝗮̉ 𝗸𝗵𝗮́ 𝘁𝗵𝗮̂́𝘁 𝘃𝗼̣𝗻𝗴. 𝗛𝗼̂̀ 𝗩𝗮̆𝗻 𝗖𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗱𝗶𝗲̂̃𝗻 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘀𝘂̛̣ 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗸𝗲̂́𝘁 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗸𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗹𝗮̀𝗺 𝗰𝗵𝘂̉ 𝘀𝗮̂𝗻 𝗸𝗵𝗮̂́𝘂 𝘁𝗼̂́𝘁. 𝗡𝗵𝘂̛𝗻𝗴 đ𝗶𝗲̂̀𝘂 đ𝗮́𝗻𝗴 𝗯𝗮̀𝗻 𝗹𝗮̀ 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗴𝗶𝗼̣𝗻𝗴 𝗰𝘂̉𝗮 𝘁𝗮̀𝗶 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗶́ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲̂̉ đ𝗮̣𝘁 𝗻𝗵𝘂̛ 𝗸𝘆̀ 𝘃𝗼̣𝗻𝗴.<𝗶𝗺𝗴 𝘀𝗿𝗰=”𝗵𝘁𝘁𝗽𝘀://𝗰𝗱𝗻.𝘅𝗮𝗹𝘂𝗮𝗻𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺/𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲𝘀/𝗻𝗲𝘄𝘀/𝗜𝗺𝗮𝗴𝗲/𝟮𝟬𝟮𝟮/𝟬𝟰/𝟬𝟰/𝗰𝟰𝘁𝟭𝟯_𝗳(𝟭).𝗣𝗡𝗚” 𝗮𝗹𝘁=”” 𝘄𝗶𝗱𝘁𝗵=”𝟲𝟬𝟬” 𝗵𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁=”𝟰𝟬𝟲” /><𝗶𝗺𝗴 𝘀𝗿𝗰=”𝗵𝘁𝘁𝗽𝘀://𝗰𝗱𝗻.𝘅𝗮𝗹𝘂𝗮𝗻𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺/𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲𝘀/𝗻𝗲𝘄𝘀/𝗜𝗺𝗮𝗴𝗲/𝟮𝟬𝟮𝟮/𝟬𝟰/𝟬𝟰/𝗰𝟰𝘁𝟭𝟯_𝘁(𝟮).𝗣𝗡𝗚” 𝗮𝗹𝘁=”” 𝘄𝗶𝗱𝘁𝗵=”𝟲𝟬𝟬” 𝗵𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁=”𝟲𝟵𝟰” />𝗖𝗼𝗻 𝗻𝘂𝗼̂𝗶 𝗣𝗵𝗶 𝗡𝗵𝘂𝗻𝗴 𝗹𝗶𝗲̂𝗻 𝘁𝘂̣𝗰 𝗵𝗮́𝘁 𝗵𝘂̣𝘁 𝗵𝗼̛𝗶 𝗸𝗵𝗶𝗲̂́𝗻 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗵𝗮̂𝗺 𝗺𝗼̣̂ 𝗸𝗵𝗼́ 𝗰𝗵𝗶̣𝘂. 𝗡𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗸𝗵𝗮́𝗻 𝗴𝗶𝗮̉ 𝗯𝗶̀𝗻𝗵 𝗹𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗽𝗵𝗶́𝗮 𝗱𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝘅𝗲́𝘁 𝗛𝗼̂̀ 𝗩𝗮̆𝗻 𝗖𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗹𝘂́𝗰 𝗻𝗵𝗼̉ 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗵𝗮́𝘁 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗵𝗮𝘆 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗮̣𝗶 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗼̀𝗻 𝗺𝘂̛𝗼̛̣𝘁 𝗺𝗮̀ 𝗻𝗵𝘂̛ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰. 𝗗𝘂̀ 𝘁𝗵𝗮̂̀𝘆 𝗡𝗴𝗼̣𝗰 𝗦𝗼̛𝗻 𝗸𝗵𝗲𝗻 𝗻𝗴𝗼̛̣𝗶 𝗖𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗵𝗲̂́𝘁 𝗹𝗼̛̀𝗶 𝗻𝗵𝘂̛𝗻𝗴 𝘀𝘂̛̣ 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻 𝗯𝗼̣̂ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗮𝗻𝗵 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗮𝗶 𝘁𝗵𝗮̂́𝘆 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰.<𝗶𝗺𝗴 𝘀𝗿𝗰=”𝗵𝘁𝘁𝗽𝘀://𝗰𝗱𝗻.𝘅𝗮𝗹𝘂𝗮𝗻𝗻𝗲𝘄𝘀.𝗰𝗼𝗺/𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲𝘀/𝗻𝗲𝘄𝘀/𝗜𝗺𝗮𝗴𝗲/𝟮𝟬𝟮𝟮/𝟬𝟰/𝟬𝟰/𝗰𝟰𝘁𝟭𝟯_𝗕𝟴𝟮𝗮𝗮𝗮𝟳𝗯𝗰𝟬𝗲𝗱𝟬𝗮𝗯𝟯𝟱𝟯𝗳𝗰.𝗷𝗽𝗴” 𝗮𝗹𝘁=”” 𝘄𝗶𝗱𝘁𝗵=”𝟲𝟬𝟬” 𝗵𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁=”𝟰𝟯𝟭” />𝗡𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗯𝗲̂𝗻𝗵 𝘃𝘂̛̣𝗰 𝗛𝗼̂̀ 𝗩𝗮̆𝗻 𝗖𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝗯𝗶𝗲̂́𝘁 𝗰𝗹𝗶𝗽 đ𝗮̃ 𝗸𝗵𝗮́ 𝗹𝗮̂𝘂 𝘃𝗮̀ 𝗴𝗶𝗼̛̀ 𝗖𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗼̀𝗻 𝗵𝘂̣𝘁 𝗵𝗼̛𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘂 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝗻𝗵𝘂̛ 𝘃𝗮̣̂𝘆. 𝗢̂𝗻𝗴 𝗵𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮̣𝗰 𝘀𝗲̂́𝗻 𝘃𝗮̂̃𝗻 𝘁𝗮̣𝗼 đ𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗵𝗲̂́𝘁 𝗰𝗼̛̃ đ𝗲̂̉ 𝗛𝗼̂̀ 𝗩𝗮̆𝗻 𝗖𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝘁𝗼̉𝗮 𝘀𝗮́𝗻𝗴. 𝗔𝗻𝗵 𝘃𝗮̀ 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗿𝗼̀ 𝗸𝗲̂́𝘁 𝘁𝗵𝘂́𝗰 𝟰 𝗰𝗵𝘂𝗼̂̃𝗶 đ𝗲̂𝗺 𝗻𝗵𝗮̣𝗰 𝘁𝗮̣𝗶 𝗡𝗶𝗻𝗵 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝘂̛́𝗻𝗴 𝗺𝗶𝗻𝗵 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗾𝘂𝗮̉ 𝗴𝗮̣̆𝗽 𝗵𝗮́𝗶 𝘀𝗮𝘂 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗼̣𝗰 𝘁𝗮̣̂𝗽 𝗿𝗲̀𝗻 𝗹𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗰𝘂̉𝗮 𝗛𝗼̂̀ 𝗩𝗮̆𝗻 𝗖𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *