đ̶u̶ố̶i̶ ̶m̶ư̶ớ̶c̶ ̶ở̶ ̶s̶ô̶n̶g̶ ̶m̶ã̶1

 

R̲a̲ s̲ôn̲g̲ c̲h̲ơi̲, b̲é t̲r̲a̲i̲ 8̲ t̲u̲ổi̲ đu̲ối̲ n̲ước̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲, b̲é 4̲ t̲u̲ổi̲ m̲ất̲ t̲íc̲h̲
D̲ẫn̲ n̲h̲a̲u̲ r̲a̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ s̲ôn̲g̲ M̲ã g̲ần̲ n̲h̲à c̲h̲ơi̲, 2̲ b̲é t̲r̲a̲i̲ 4̲ v̲à 8̲ t̲u̲ổi̲ b̲ị đu̲ối̲ n̲ước̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đã t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể b̲é t̲r̲a̲i̲ 8̲ t̲u̲ổi̲, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲òn̲ l̲ại̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ được̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲. T̲r̲ưa̲ n̲g̲ày̲ 2̲3̲-4̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ P̲h̲òn̲g̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ P̲C̲C̲C̲ v̲à C̲ứu̲ h̲ộ c̲ứu̲ n̲ạn̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ H̲óa̲ c̲ùn̲g̲ c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ P̲h̲o̲n̲g̲ S̲ơn̲, h̲u̲y̲ện̲ C̲ẩm̲ T̲h̲ủy̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲ổ c̲h̲ức̲ t̲ìm̲ k̲i̲ếm̲ t̲u̲n̲g̲ t̲íc̲h̲ c̲h̲áu̲ Đ.Q̲.K̲. (S̲N̲ 2̲0̲1̲8̲, n̲g̲ụ p̲h̲ố Đại̲ Đồn̲g̲, t̲h̲ị t̲r̲ấn̲ P̲h̲o̲n̲g̲ S̲ơn̲) b̲ị đu̲ối̲ n̲ước̲ t̲r̲ên̲ s̲ôn̲g̲ M̲ã t̲r̲ước̲ đó 1̲ n̲g̲ày̲.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *