c̶á̶̶n̶ ̶b̶ộ̶ ̶đ̶ị̶a̶ ̶c̶h̶í̶n̶h̶1

Kʜɪ ᴄó ɴɢườɪ ᴅâɴ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ để ᴄấᴘ, đổɪ ʙìᴀ đấᴛ, 3 ᴄáɴ ʙộ địᴀ ᴄʜíɴʜ xã ở ᴄáᴄ ʜᴜʏệɴ ᴄủᴀ Qᴜỳɴʜ Lưᴜ (Nɢʜệ Aɴ) đã ᴅùɴɢ ɴʜɪềᴜ “ᴄʜɪêᴜ ᴛʀò” để ɢâʏ ᴋʜó ᴋʜăɴ.

Côɴɢ ᴀɴ ᴋʜáᴍ xéᴛ ɴơɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Hà – Cáɴ ʙộ địᴀ ᴄʜíɴʜ xã Qᴜỳɴʜ Yêɴ

Nɢàʏ 13/4, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Qᴜỳɴʜ Lưᴜ (Nɢʜệ Aɴ) đã ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʙị ᴄᴀɴ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Hà (37 ᴛᴜổɪ, ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ địᴀ ᴄʜíɴʜ xã Qᴜỳɴʜ Yêɴ, Qᴜỳɴʜ Lưᴜ) ᴠề ᴛ.ộ.ɪ “ʟạᴍ ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ᴠụ, ǫᴜʏềɴ ʜạɴ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ”.

Tʀᴏɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ᴛʀướᴄ đó ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Qᴜỳɴʜ Lưᴜ ᴄũɴɢ đã ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛ.ố 2 ᴄáɴ ʙộ địᴀ ᴄʜíɴʜ ᴋʜáᴄ ɢồᴍ: Lê Mɪɴʜ Tâᴍ (sɴ 1984, ᴛʀú ᴛạɪ xã Qᴜỳɴʜ Mỹ, ʜᴜʏệɴ Qᴜỳɴʜ Lưᴜ, ʟà ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ địᴀ ᴄʜíɴʜ xã Qᴜỳɴʜ Lâᴍ) ᴠà Pʜạᴍ Tʜị Tʜᴀɴʜ Tʜủʏ (sɴ 1982, ᴛʀú ᴛạɪ xã Qᴜỳɴʜ Bá, ʜᴜʏệɴ Qᴜỳɴʜ Lưᴜ, ʟà ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ địᴀ ᴄʜíɴʜ xã Qᴜỳɴʜ Hồɴɢ) ᴄũɴɢ ᴠớɪ ᴛ.ộ.ɪ ᴅᴀɴʜ ᴛʀêɴ.

Côɴɢ ᴀɴ đọᴄ ʟệɴʜ ʙ.ắ.ᴛ Lê Mɪɴʜ Tâᴍ – Cáɴ ʙộ địᴀ ᴄʜíɴʜ xã Qᴜỳɴʜ Lâᴍ

Cả 3 đốɪ ᴛượɴɢ Hà, Tâᴍ, Tʜủʏ ʟà ᴄáɴ ʙộ địᴀ ᴄʜíɴʜ xã, đượᴄ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴠề ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ đấᴛ đᴀɪ ɴʜưɴɢ đã ᴅùɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴄʜɪêᴜ ᴛʀò “ʜàɴʜ ᴅâɴ” để ᴠòɪ ᴛɪềɴ ᴛừ 10-78 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴄʜᴏ ᴍỗɪ ʙộ ʜồ sơ xɪɴ ᴄấᴘ ʙìᴀ đấᴛ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙ.ắ.ᴛ ɢɪữ 3 đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʀêɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Qᴜỳɴʜ Lưᴜ đã ᴛʜᴜ ɢɪữ ʜơɴ 100 ʙộ ʜồ sơ, ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ đề ɴɢʜị ᴄấᴘ ʙìᴀ đấᴛ ᴍà 3 đốɪ ᴛượɴɢ ɴàʏ đᴀɴɢ ɢɪữ.

Nʜữɴɢ ᴄʜɪêᴜ ᴛʀò ʜàɴʜ ᴅâɴ ᴠòɪ ᴛɪềɴ

Tʜờɪ ɢɪᴀɴ ɢầɴ đâʏ, ɢɪá đấᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ʜᴜʏệɴ Qᴜỳɴʜ Lưᴜ “sốᴛ”, ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴠề ᴄáᴄ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ʙấᴛ độɴɢ sảɴ ᴄũɴɢ ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ. Lợɪ ᴅụɴɢ ᴠàᴏ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ đó, ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ địᴀ ᴄʜíɴʜ đã ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ᴠụ, ǫᴜʏềɴ ʜạɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ để ʟàᴍ ᴋʜó ɴɢườɪ ᴅâɴ, ᴠòɪ ᴠĩɴʜ ᴛɪềɴ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴄấᴘ đổɪ ʙìᴀ đấᴛ.

Nʜư ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴀɴʜ N.H.T. (sɴ 1981, ᴛʀú xã Qᴜỳɴʜ Hồɴɢ, ʜᴜʏệɴ Qᴜỳɴʜ Lưᴜ). Tʜáɴɢ 6/2020, ᴀɴʜ T. ʟêɴ UBND xã Qᴜỳɴʜ Hồɴɢ để ɢặᴘ Pʜạᴍ Tʜị Tʜᴀɴʜ Tʜủʏ (ᴄáɴ ʙộ địᴀ ᴄʜíɴʜ xã) để ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴄấᴘ ʙìᴀ đấᴛ. Mảɴʜ đấᴛ ᴀɴʜ T. ᴍᴜốɴ ᴄấᴘ ʙìᴀ đỏ ʟà đấᴛ ᴛʜừᴀ ᴋế ᴛừ ʙố ᴍẹ đẻ ᴠớɪ ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ 300ᴍ2 ở xã Qᴜỳɴʜ Hồɴɢ.

Côɴɢ ᴀɴ ᴋʜáᴍ xéᴛ ɴơɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ Pʜạᴍ Tʜị Tʜᴀɴʜ Tʜủʏ, ᴛʜᴜ ɢɪữ ɴʜɪềᴜ ʜồ sơ, ᴛàɪ ʟɪệᴜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ

Tạɪ đâʏ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀìɴʜ ʙàʏ, ᴀɴʜ T. đượᴄ ᴛʜủʏ ʜướɴɢ ᴅấɴ đếɴ ʙộ ᴘʜậɴ ᴛư ᴘʜáᴘ xã để ʟàᴍ ʜợᴘ đồɴɢ ᴛặɴɢ, ᴄʜᴏ ǫᴜʏềɴ sử ᴅụɴɢ đấᴛ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟàᴍ xᴏɴɢ ᴛʜủ ᴛụᴄ ɴàʏ, ᴀɴʜ T. ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴍᴀɴɢ ʜồ sơ, ʙìᴀ đấᴛ ʙảɴ ɢốᴄ đếɴ ɢặᴘ ᴛʜủʏ để ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴄấᴘ ʙìᴀ đấᴛ. Tʜủʏ sᴀᴜ đó đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ʜồ sơ ᴄủᴀ ᴀɴʜ T. ᴠà ɢʜɪ ᴘʜɪếᴜ ʜẹɴ ᴛʀả ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 21 ɴɢàʏ.  Đếɴ ʜạɴ, ᴀɴʜ T. ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟêɴ ɢặᴘ ᴛʜủʏ để ʟấʏ ʜồ sơ. ᴛạɪ đâʏ, ᴀɴʜ T. đượᴄ ᴛʜủʏ đưᴀ ᴄʜᴏ 1 ʙộ ʜồ sơ ᴠà ᴅặɴ ʜồ sơ đã đầʏ đủ, ᴍᴀɴɢ ʟêɴ ʙộ ᴘʜậɴ ᴍộᴛ ᴄửᴀ UBND ʜᴜʏệɴ Qᴜỳɴʜ Lưᴜ ɴộᴘ để ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴄấᴘ ʙìᴀ.

Côɴɢ ᴀɴ đọᴄ ʟệɴʜ ʙ.ắ.ᴛ Pʜạᴍ Tʜị Tʜᴀɴʜ Tʜủʏ

Đượᴄ ʜướɴɢ ᴅẫɴ, ᴀɴʜ T. ʟêɴ ʜᴜʏệɴ ɴạᴘ ʜồ sơ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʜồ sơ ᴄủᴀ ᴀɴʜ T. sᴀᴜ đó ʙị ᴛʀả ᴠề ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙổ sᴜɴɢ ᴛʜêᴍ ᴄáᴄ ɢɪấʏ ᴛờ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ. Aɴʜ T. sᴀᴜ đó ɴʜậɴ ᴠề ʀồɪ ʙổ sᴜɴɢ ɴʜưɴɢ ʜồ sơ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʙị ᴛʀả đếɴ 3 ʟầɴ ᴠẫɴ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể đúɴɢ ɴʜư ǫᴜʏ địɴʜ.

1 ɴăᴍ sᴀᴜ, ᴀɴʜ T. ᴛʜấʏ ᴛʜủ ᴛụᴄ ʀườᴍ ʀà, ᴠướɴɢ ᴍắᴄ ᴠà ᴘʜảɪ đɪ ʟạɪ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴍấᴛ ᴄôɴɢ sứᴄ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ɴêɴ đã đếɴ UBND xã ɢặᴘ ᴛʜủʏ để ɴʜờ ʟàᴍ ɢɪúᴘ. Tʜủʏ sᴀᴜ đó ᴛʀả ʟờɪ ᴀɴʜ T. ʟàᴍ ʜếᴛ 10 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 1 ᴛʜáɴɢ sẽ ᴄó sổ đỏ.

Tʜủʏ sᴀᴜ đó ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴀɴʜ T. đưᴀ ᴛɪềɴ ᴛʀướᴄ ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ để ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ. Từ ᴋʜɪ ɴʜậɴ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ᴀɴʜ T., ᴛʜủʏ ᴄʜỉ ᴄʜỉɴʜ sửᴀ, ʙổ sᴜɴɢ ᴍộᴛ số ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴄòɴ ᴛʜɪếᴜ ɴʜưɴɢ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ɴộᴘ ʜồ sơ ʟêɴ ʙộ ᴘʜậɴ ᴍộᴛ ᴄửᴀ ᴄủᴀ UBND ʜᴜʏệɴ Qᴜỳɴʜ Lưᴜ để ᴄấᴘ ʙìᴀ đấᴛ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ T. ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ.

Aɴʜ ᴛ. sᴀᴜ đó đã ᴛ.ố ᴄáᴏ ʜàɴʜ ᴠɪ ɴàʏ ᴄủᴀ Pʜạᴍ Tʜị Tʜᴀɴʜ Tʜủʏ (ᴄáɴ ʙộ địᴀ ᴄʜíɴʜ xã Qᴜỳɴʜ Hồɴɢ) ʟêɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ.

Côɴɢ ᴀɴ ᴋʜáᴍ xéᴛ ɴơɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ Lê Mɪɴʜ Tâᴍ – Cáɴ ʙộ địᴀ ᴄʜíɴʜ xã Qᴜỳɴʜ Lâᴍ

Nʜư ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄủᴀ ᴀɴʜ T.ᴠ.ʜ. (30 ᴛᴜổɪ, ᴛʀú xã Qᴜỳɴʜ Yêɴ, ʜᴜʏệɴ Qᴜỳɴʜ Lưᴜ) ᴄũɴɢ ʙị ɢâʏ ᴋʜó ᴅễ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴄấᴘ ʙìᴀ đấᴛ. Aɴʜ ʜ. sᴀᴜ đó ᴘʜảɪ ᴍấᴛ đếɴ 78 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛʜể ʟàᴍ xᴏɴɢ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴄấᴘ ʙìᴀ đấᴛ.

Cụ ᴛʜể, ɴăᴍ 2019, ᴀɴʜ H. đếɴ UBND xã Qᴜỳɴʜ Yêɴ để ɢặᴘ ᴄáɴ ʙộ địᴀ ᴄʜíɴʜ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Hà xɪɴ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴄấᴘ đổɪ ʙìᴀ đấᴛ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ɴʜà ᴠớɪ ᴅɪệɴ ᴛíᴄʜ ʜơɴ 800ᴍ2 ᴛạɪ xã Qᴜỳɴʜ Yêɴ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴀɴʜ H. ᴛʀìɴʜ ʙàʏ, ʜà ɴóɪ ʀằɴɢ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ đốɪ ᴠớɪ ᴛʜửᴀ đấᴛ ᴄủᴀ ᴀɴʜ H. ʀấᴛ ᴋʜó ᴠà ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ.

Côɴɢ ᴀɴ ᴋʜáᴍ xéᴛ ɴơɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Hà – Cáɴ ʙộ địᴀ ᴄʜíɴʜ xã Qᴜỳɴʜ Yêɴ

Nɢʜᴇ ᴠậʏ, ᴀɴʜ H. đặᴛ ᴠấɴ đề ɴʜờ ʜà ɢɪúᴘ đỡ ʟàᴍ đầʏ đủ ᴛʜủ ᴛụᴄ, ʜồ sơ ɢɪúᴘ, ᴄʜɪ ᴘʜí ʜếᴛ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ sẽ ɢửɪ. ʜà sᴀᴜ đó ɢợɪ ý ᴄʜᴏ ᴀɴʜ H. ᴠề ᴛʜủ ᴛụᴄ đấᴛ ɴàʏ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ɴêɴ ʟàᴍ ʜếᴛ ᴋʜᴏảɴɢ 80-100 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậɴ ʜồ sơ ᴛừ ᴀɴʜ H. Hà ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴄấᴘ ʙìᴀ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ H. Dᴏ ᴍᴜốɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄó ʙìᴀ đấᴛ, ᴀɴʜ H. đã 3 ʟầɴ đưᴀ ᴛɪềɴ ᴄʜᴏ ʜà ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴛɪềɴ ʟà 78 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. Tᴜʏ ᴠậʏ, đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ, ʙìᴀ đấᴛ ᴄủᴀ ᴀɴʜ H. ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ʟàᴍ xᴏɴɢ ɴʜưɴɢ số ᴛɪềɴ 78 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴍà ᴀɴʜ H. đưᴀ đã ʙị ʜà ᴛɪêᴜ xàɪ ʜếᴛ.

Tɪếᴘ ɴʜậɴ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴛừ ɴɢườɪ ᴅâɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Qᴜỳɴʜ Lưᴜ sᴀᴜ đó đã ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ, ʟàᴍ ʀõ.

Sᴀᴜ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ, ᴅướɪ sự ᴄʜỉ đạᴏ ᴄủᴀ Tʜɪếᴜ ᴛướɴɢ Pʜạᴍ Tʜế Tùɴɢ – Gáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Nɢʜệ Aɴ, ʙᴀɴ ᴄʜᴜʏêɴ á.ɴ Côɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Qᴜỳɴʜ Lưᴜ đã đồɴɢ ʟᴏạᴛ ʀᴀ ʟệɴʜ ʙ.ắ.ᴛ, ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ɴơɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ Lê Mɪɴʜ Tâᴍ, Pʜạᴍ Tʜị Tʜᴀɴʜ Tʜủʏ. ᴍở ʀộɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʙ.ắ.ᴛ ɢɪữ Nɢᴜʏễɴ Văɴ Hà.

Cơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ xáᴄ địɴʜ, ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ʜồ sơ, ᴛʜủ ᴛụᴄ đề ɴɢʜị ᴄấᴘ ʙìᴀ đỏ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ, ᴄáᴄ ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ địᴀ ᴄʜíɴʜ đã ᴋʜôɴɢ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄʜᴜ đáᴏ, ᴛậɴ ᴛìɴʜ ᴍà ᴄòɴ ᴄố ᴛìɴʜ ɢâʏ ᴋʜó ᴅễ, ʙ.ắ.ᴛ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜảɪ đɪ ʟạɪ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ, ʙổ sᴜɴɢ ɴʜɪềᴜ ɢɪấʏ ᴛờ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴋʜɪếɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ ʙᴜộᴄ ᴘʜảɪ đưᴀ ᴛɪềɴ để ɴʜờ ɢɪúᴘ đỡ ʟàᴍ ᴄʜᴏ ɴʜᴀɴʜ.

Hɪệɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đượᴄ Côɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ Qᴜỳɴʜ Lưᴜ ᴍở ʀộɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *